Všeobecné obchodní podmínky
FormThermit.cz / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

NÁKUPNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI FORM – THERMIT, SPOL. S R.O.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto nákupní podmínky (dále jen "Podmínky") se vztahují na veškeré koupě zboží (dále jen "Zboží") společností Form – Thermit, spol. s r.o., se sídlem Brno, Gromešova 6a, PSČ 62100, IČO: 49966758, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13210 (dále jen "Odběratel") od prodávajících, kteří jsou podnikateli ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") nebo veřejnoprávními korporacemi (dále jen "Dodavatel"), resp. na služby nabízené a poskytované Dodavatelem (dále jen "Služby").
  2. Veškeré odkazy na zákonná ustanovení jsou v Podmínkách uvedeny za účelem vyloučení pochybností o úmyslu stran. Zákonná ustanovení jsou aplikovatelná i bez příslušného odkazu s výjimkou výslovného vyloučení jejich aplikace nebo nahrazení jejich obsahu ujednáním v těchto Podmínkách.
  3. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé rámcové smlouvy a/nebo smlouvy, jejichž předmětem plnění budou dodávky Zboží nebo poskytování Služeb Dodavatelem, pokud se strany v takové smlouvě výslovně nedohodnou jinak (dále společně jako "Smlouva"). Tyto Podmínky se mj. vztahují také na veškeré objednávky učiněné Odběratelem (dále jen "Objednávka"), resp. smlouvy vzniklé na jejich základě a na veškeré vztahy z nich vzniklé, a dále na veškeré nabídky Dodavatele (dále jen "Nabídka"), resp. smlouvy vzniklé na jejich základě a na veškeré vztahy z nich vzniklé. Akceptací Objednávky se Objednávka stává nedílnou součástí Smlouvy.
  4. Podpisem každé Smlouvy uzavřené s Odběratelem nebo potvrzením Objednávky Dodavatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s těmito Podmínkami, že akceptuje veškeré podmínky těchto Podmínek, a to neodvolatelně a bez výhrad, není-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného. Odchylné obchodní podmínky Dodavatele nejsou pro Odběratele závazné, a to ani potvrzením Nabídky nebo odesláním Objednávky, ledaže se na závaznosti obchodních podmínek Dodavatele smluvní strany ve Smlouvě písemně dohodnou.
  5. V případě, že Smlouva výslovně stanoví něco jiného, než je uvedeno v těchto Podmínkách, mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními Podmínek, které jsou s nimi v rozporu.
 2. Uzavření Smlouvy
  1. Pouze právní jednání vedoucí ke vzniku se Smlouvy, která jsou provedena v písemné formě, jsou závazná. Písemná forma je zachována i tehdy, jestliže k uzavření Smlouvy (event. dodatků) dojde prostřednictvím faxu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
  2. Pro každou Smlouvu se vylučuje: a) možnost uzavřít, změnit nebo doplnit Smlouvu ústně, mlčky nebo faktickým úkonem (tj. pouze tím, že se smluvní strana nějakým způsobem chová, aniž by k tomu byl právní důvod), b) možnost přijmout Objednávku s jakýmkoliv dodatkem, výhradou nebo odchylkou, c) možnost postoupit Smlouvu nebo její část, jakož i d) možnost jednostranně změnit či jednostranně doplnit obsah Smlouvy. Mlčení, nečinnost (např. nevznesení protestu) nebo opomenutí sami o sobě nevyvolávají právní následky, a nelze je vykládat jako vzdání se práva, prominutí dluhu, souhlas nebo akceptaci (např. Zboží, Nabídky), ledaže z obsahu již uzavřené Smlouvy vyplývá něco jiného.
  3. Dodavatel se zavazuje Objednávku písemně potvrdit vždy nejpozději do deseti (10) dnů od doručení Objednávky, ledaže je v Objednávce uvedená jiná lhůta, po níž je Objednávka závazná. Závaznost Objednávky končí uplynutím lhůty pro její přijetí.
  4. Akceptací Objednávky Dodavatel prohlašuje a přijímá plnou odpovědnost za to, že jsou dány všechny předpoklady ke splnění jeho povinnosti, která je předmětem takto vzniklé Smlouvy. Dodavatel se nemůže následně zprostit odpovědnosti za kvalitu a úplnost plnění poukazem na to, že podklady, které mu byly Objednatelem předány, jsou nejasné nebo chybné, nebo že jednotlivé dodávky Zboží a/ nebo poskytnutí Služby, které jsou dle běžné zvyklosti v oboru součástí řádného plnění, nebo jsou jinak potřebné k plnění v souladu se Smlouvou, nejsou v podkladech zvlášť uvedeny. Pokud má Dodavatel za to, že jemu předané podklady jsou nejasné, neúplné nebo jinak chybné, pak je Dodavatel povinen Odběratele na takové nedostatky neprodleně písemně upozornit. Případná upozornění Dodavatele jsou ve smyslu tohoto článku provedena neprodleně pouze tehdy, kdy budou Odběrateli doručena do sedmi (7) dnů od doručení Objednávky.
 3. Cena
  1. Cena je vždy pevná a neměnná. Strany se dohodly, že cena je vždy stanovena jako nejvyšší možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady související s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb Odběrateli v souladu se sjednanými dodacími podmínkami, a to zejména dopravu, vyložení, pojištění, vybavení, dokumentaci jakosti, obvyklé balení, daní (včetně DPH), cla, jiné poplatky za veškeré náklady související s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb včetně všech doplňkových prací a služeb, ledaže dle sjednané doložky INCOTERMS® platí něco jiného nebo si strany sjednají odlišné dodací podmínky.
  2. Dodavatel obstará na vlastní náklady veškerá úřední povolení (včetně zaplacení cla a poplatků) potřebná pro dodání Zboží nebo poskytnutí Služeb podle Smlouvy, a to případně i v cizím státu, má-li být Zboží dovezeno.
 4. Platební podmínky
  1. Prodávající vystaví a zašle daňový doklad – fakturu (dále jen "Faktura") za každé dodané Zboží nebo poskytnuté Služby odděleně od samotné dodávky Zboží či Služeb. Dodavatel zároveň zašle Odběrateli kopii Faktury na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 5.2 níže. Faktura musí obsahovat formulace a termíny užívané Odběratelem ve Smlouvě, bezchybné údaje v souladu s § 29 zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o DPH") a číslo Objednávky. V případě, že Faktura není bezchybně vystavena nebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů České republiky, má Odběratel až do data její splatnosti právo příslušnou Fakturu vrátit s uvedením námitek proti správnosti Faktury. Vrácením Faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet doba nová.
  2. Dodávky Zboží nebo poskytování Služeb v různých místech plnění nesmí být fakturovány společně, ale pro každé takové plnění bude vystavena zvláštní Faktura.
  3. Splatnost Faktury činí třicet (30) dní ode dne doručení Faktury Odběrateli za předpokladu, že doručení Zboží nebo poskytnutí Služeb bylo přijeto a schváleno Odběratelem. Odběratel neposkytuje zálohu za Zboží či Služby, ledaže je v Objednávce uvedeno jinak.
  4. V případě nesprávného, částečného nebo vadného dodání Zboží nebo poskytnutí Služeb je Odběratel oprávněn zadržet úhradu celé výše ceny až do okamžiku řádného splnění Smlouvy.
  5. Dodavatel má nárok na zadržení nebo na započtení jakékoliv své pohledávky za Odběratelem jen v případě, že Odběratel takovou pohledávku výslovně uzná nebo byla potvrzena pravomocným rozhodnutím soudu, nebo pokud nárok Dodavatele vznikl v důsledku podstatného porušení Smlouvy Odběratelem. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové porušení smluvní povinnosti, která zabezpečuje právní postavení Dodavatele, které je zaručeno obsahem a účelem Smlouvy, nebo takové porušení Smlouvy, které kdyby o něm strany věděly, že nastane, tak Smlouvu neuzavřou.
  6. Odběratel je oprávněn zvolit způsob platby ceny. V případě bezhotovostní úhrady ceny se má cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu Dodavatele. Povinnost uhradit cenu včas je splněna i tehdy, pokud Odběratel nejpozději tři (3) dny před termínem splatnosti doručí bance příkaz k úhradě ceny. Nároky Dodavatele se promlčují ve lhůtách dle Občanského zákoníku.
 5. Dodací podmínky/ Prodlení
  1. Dohodnuté dodací termíny jsou závazné. Zboží je dodáno včas, pokud je ve sjednaném termínu doručeno do sjednaného místa dodání, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
  2. Dodavatel je povinen Odběratele neprodleně informovat písemně nebo e-mailem na adresu ft@goldschmidt.com, že nastaly nebo jsou mu známy skutečnosti, na základě nichž je pravděpodobné, že by nemusely být dodrženy sjednané dodací termíny. To platí i v případě, že Dodavatel není sám za prodlení odpovědný. V případě porušení této informační povinnosti je Dodavatel odpovědný Odběrateli za jakoukoli způsobenou škodu (včetně ušlého zisku) a Odběratel má právo od Smlouvy odstoupit.
  3. Odběratel není povinen přijmout částečné dodání Zboží či Služeb nebo částečné vyúčtování, ledaže se strany na tom výslovně písemně dohodly. V případě částečného plnění musí být v dodacích dokumentech uvedeny údaje o nedodaném Zboží či Službách a předpokládaném termínu jejich dodání.
  4. Dodavatel je oprávněn dodat Zboží nebo poskytnout Služby před dobou dodání sjednanou ve Smlouvě pouze po předchozím souhlasu Odběratele, přičemž v případě dřívější dodávky je Dodavatel povinen Odběrateli uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s dřívějším dodáním.
  5. V případě prodlení s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb je Odběratel oprávněn uplatnit veškerá práva, zejména právo žádat náhradu škody (včetně ušlého zisku) namísto řádného dodání nebo odstoupit od Smlouvy, a to i částečně ve vztahu k nedodanému plnění.
  6. Pokud bude Dodavatel v prodlení s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb, je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z hodnoty nedodaného Zboží nebo neposkytnuté Služby bez DPH za každý den prodlení. Tím nejsou dotčeny další nároky Odběratele, zejména právo na náhradu škody (včetně ušlého zisku). Přijme-li Odběratel opožděné Zboží či Služby, náleží mu nárok na uplatnění smluvní pokuty za prodlení s dodáním Zboží či Služby až do okamžiku úplného zaplacení ceny.
  7. Nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu plnění přechází na Odběratele jeho úplným převzetím.
 6. Dodací podmínky/ Prodlení
  1. Předání a kontrola Zboží nebo poskytnutých Služeb včetně akceptačních testů, zkoušek či uvedení do provozu, budou provedeny bez dodatečných nákladů pro Odběratele, a jejich průběh musí být zaznamenán písemně oběma stranami v předávacím protokolu.
  2. Vyšší moc, tj. stávky, výluky, občanské nepokoje, úřední opatření a jiné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky mimo kontrolu Odběratele, opravňuje Odběratele k odkladu převzetí Zboží nebo Služeb na dobu trvání těchto překážek a dobu nezbytnou pro přípravu k přijetí. Pokud se Odběratel hodlá na vyšší moc odvolat, musí tuto událost neprodleně a písemně oznámit Dodavateli. V případě, že vyšší moc trvá déle než šedesát (60) dnů a pro jednu ze stran se stane nepřiměřeně obtížné setrvávat ve Smlouvě, může tato strana od Smlouvy odstoupit. Dodavatel není oprávněn žádat jakoukoliv náhradu škody, pokud z důvodů uvedených v tomto článku dojde k odložení termínu převzetí Zboží nebo Služeb či k odstoupení Smlouvy.
 7. Množství
  1. Dodavatel je oprávněn dodat pouze objednané množství Zboží, pokud není výslovně sjednána odchylka. Odběratel je oprávněn nepřijmout a vrátit množství Zboží dodané navíc bez nutnosti předchozího oznámení o vrácení nadbytečného Zboží na náklady a riziko Dodavatele a s odpovídající srážkou ceny z Faktury, pokud je na ní nadbytečně dodané Zboží vyúčtováno.
  2. Závaznými hodnotami ohledně množství, váhy či rozměrů Zboží jsou hodnoty zjištěné Objednatelem během přejímacího řízení, ledaže je sjednán jiný způsob ověření řádného dodání.
 8. Další podmínky týkající se zadávání a dodávání Zboží
  1. Dodavatel není oprávněn postoupit Smlouvu na třetí osobu nebo dodat Zboží či poskytnout Služby prostřednictvím třetí osoby (např. subdodavatelem) bez předchozího písemného souhlasu Odběratele.
  2. Dodavatel při odeslání Zboží zároveň zašle Odběrateli na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 5.2 odesílací list či ložný list či jiný dokument obsahující informace o dodávaném Zboží či Službě (číslo a název) a číslo Objednávky, kontaktní osobu a datum Objednávky. Zboží musí být dodáváno s dodacím listem, které obsahuje stejné údaje jako odesílací list. Všechny dodávky musí být uskutečněny na sjednané místo dodání a musí být označeny, jak je ujednáno v Podmínkách nebo ve Smlouvě.
  3. V případě dodávek Zboží či Služeb napřímo třetím osobám, doručí Dodavatel Odběrateli dodací doklady podepsané příjemcem Zboží nebo Služby nebo jiné dokumenty potvrzující doručení Zboží a Služeb společně s Fakturou. V případě těchto dodávek nesmí označení Zboží či Služby nebo jejich obalů obsahovat informace o původu Zboží s výjimkou případu, kdy je to vyžadováno právními předpisy země místa dodání. Za označování obalů v souladu s právními předpisy odpovídá Dodavatel.
  4. Dodavatel je povinen dodržovat obvyklou dobu pro příjem Zboží (pondělí až čtvrtek, 7 – 14 hod, pátek 7 – 13 hod).
 9. Další podmínky týkající se zadávání a dodávání Zboží
  1. Obvyklým balením se rozumí, že Zboží a/ nebo výsledek poskytnuté Služby bude zabaleno způsobem pro příslušenou přepravu vhodným a spolehlivým. Balení bude Dodavatelem provedeno pečlivě s ohledem na všechna možná přepravní rizika. Pomocí obalových lístků, nápisů, závěsných štítků apod. bude Dodavatelem zajištěna bezchybná identifikace Zboží a/ nebo výsledku poskytnuté Služby (číslo a název), číslo Objednávky, data výroby, data expedice, původu Zboží či Služby, specifikaci Dodavatele a možnost bezchybného zjištění množství.
  2. Dodavatel na žádost Odběratele zajistí zpětné odebrání obalů Zboží či výsledku Služby a jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn zaslat obaly k likvidaci zpět Dodavateli, a to na náklady a odpovědnost Dodavatele, o čemž bude informovat Dodavatele předem.
  3. Náklady na obaly, paletizaci jsou zahrnuty v ceně Zboží a/nebo Služby a Dodavatel bude Odběratele na jeho žádost informovat o jejich hodnotě.
 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí
  1. Služby, montážní práce, opravy, instalace a další práce poskytované Dodavatelem v rámci Smlouvy při dodání strojů, zařízení a vybavení musí být provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami (ČSN, EN) platnými na území České republiky, ledaže byla sjednána jiná země pro dodání.
  2. Dodavatel je povinen zajistit, že Zboží bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACh) (dále jen "Nařízení"). Vyžaduje-li to Nařízení, musí být látky ve Zboží předběžně registrovány nebo registrovány, pokud již uplynulo přechodné období, ledaže daná látka byla osvobozena od registrace. Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli bezpečnostní listy a informace dle článku 32 Nařízení. Na žádost Odběratele je Dodavatel dále povinen poskytnout informace dle článku 33 Nařízení.
 11. Vady, záruka, reklamace
  1. Dodavatel odpovídá za to, že Zboží či Služby odpovídají Smlouvě, právním předpisům platným v místě plnění, uplatňovaným normám Odběratele, obecně uznávaným pravidlům a aktuálnímu stavu vědy a techniky. Dodavatel je povinen dodat Zboží nebo poskytnout Služby podle požadavků Odběratele, podle jeho výkresů, předpisů nebo vzorků či jiných specifikací, v nejvyšší možné kvalitě, řádně a včas.
  2. Práva z vadného plnění Odběratele nebo nároky Odběratele z porušení smluvní povinnosti Dodavatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, nejsou-li dále doplněny těmito Podmínkami nebo nestanoví-li tyto Podmínky jinak. V případě vadného plnění má Odběratel dle svého uvážení právo zvolit buď odstranění vady nebo dodání zcela nového plnění.
  3. Dodavatel je povinen provést příslušné kontroly kvality Zboží nebo Služeb v průběhu výroby a před odesláním Zboží, a tak ověřit, že Zboží má sjednanou kvalitu.
  4. S ohledem na povinnost Odběratele prohlédnout Zboží při jeho doručení dle § 2104 Občanského zákoníku, je Odběratel oprávněn uplatnit zjevnou vadu Zboží do pěti (5) dnů ode dne doručení Zboží. Skrytou vadu je Odběratel oprávněn uplatnit nejpozději pěti (5) dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
  5. Obdrží-li Dodavatel od Odběratele oznámení o vadách Zboží či Služeb a uplatnění nároků Odběratele z vadného plnění, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se Odběratel zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost, a vadné plnění napravit nejpozději do třiceti (30) dní ode dne doručení oznámení o vadách.
  6. Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost v délce třicet šest (36) měsíců od okamžiku úplného dodání Zboží/ úplného poskytnutí Služby Odběrateli v místě určení, ledaže právní předpisy stanoví dobu delší. Záruční doba se automaticky prodlužuje o časové období počínající výskytem vady a končící datem opětovného uvedení předmětu plnění do bezvadného stavu. V případě náhradního plnění nebo odstranění vad běží pro tyto náhradní či vyměněné části plnění samostatná nová záruční doba.
  7. Pokud se vlastnosti Zboží odlišují od sjednaných vlastností, např. rozměry, tolerance, stabilita, povrch, tvrdost, považují se za závazné vlastnosti zjištěné Odběratelem, ledaže je sjednán jiným způsob ověření vlastností Zboží.
  8. Dodavatel je povinen zajistit, že v rozsahu, v jakém je sám vůči třetím osobám odpovědný, nebudou nároky těchto třetích osob uplatněny vůči Odběrateli nebo že Odběratel bude těchto nároků zbaven.
  9. Pokud Dodavatel poruší povinnost odstranit vadu/vady plnění (odstraněním vady nebo dodáním náhradního plnění dle volby Odběratele) ve stanovené lhůtě, ledaže Odběratel stanovil lhůtu delší, je Odběratel oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a žádat po Dodavateli náhradu vzniklých nákladů, včetně nároku Odběratele žádat po Dodavateli zálohu na úhradu takto vzniklých nákladů. Za předpokladu, že je Odběratel v časové tísni (např. z důvodu zvláštní naléhavosti, ohrožení průmyslové bezpečnosti nebo hrozby nadměrných ztrát), může Odběratel postupovat dle věty první tohoto článku, aniž by musel nejdříve žádat Dodavatele o odstranění vady nebo dodání náhradního plnění. V takovém případě je to však povinen Dodavateli oznámit, nejlépe předem. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním uplatněné vady Zboží či Služeb je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z hodnoty vadného Zboží či Služby za každý den prodlení.
  10. Veškeré náklady na kontrolu, odstranění vadného plnění, náhradní dodávky nebo opravy (tj. náklady na materiál, personál, montáž, demontáž, dopravu, stažení výrobku atd.) nese Dodavatel. To platí také v případě, že se neprokáže vada plnění. Tím však není dotčena odpovědnost Odběratele za škodu v případě neoprávněného uplatnění vadného plnění. Tato odpovědnost za škodu se uplatní jen v případě, kdy Odběratel nezjistil neexistenci vady v důsledku hrubé nedbalosti. Dodavatel také nese veškeré náklady Odběratele, které mu vzniknou v důsledku vadného plnění včetně nákladů na nezbytné odborné posouzení vadnosti Zboží, pokud Odběratel nemá příslušnou odbornost k takovému posouzení.
 12. Odpovědnost za výrobek, odškodnění, pojištění odpovědnosti
  1. Dodavatel odpovídá za případné způsobení újmy Zbožím nebo Službami a/nebo užíváním Zboží nebo Služeb Odběrateli nebo i jakýmkoliv třetím osobám v důsledku použití Zboží nebo Služeb Odběratelem a porušení jakýchkoliv práv třetích osob v případě, že příčina újmy spočívá v činnosti Dodavatele. Dodavatel poskytne Odběrateli veškerou podporu a součinnost v jakémkoli jednání nebo řízení, které se týká nároků třetích osob a nahradí Odběrateli újmu, která mu vznikla v důsledku pravomocného přiznání práv třetí osoby ke Zboží či Službám nebo jakékoliv jejich části včetně veškerých nezbytných nákladů (včetně nákladů na příslušnou právní obranu, nákladů na stažení výrobku, náklady na znalecké posudky), které Odběrateli vznikly v souvislosti s tímto nárokem třetí osoby a s jeho odvracením.
  2. V rámci odpovědnosti ve smyslu čl. 12.1 výše, je Dodavatel povinen Odběrateli rovněž uhradit veškeré náklady, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli stažením výrobku z trhu. Odběratel bude informovat Dodavatele v přiměřené a možné míře o obsahu a rozsahu stažení výrobku z trhu, které má být provedeno, a poskytne mu příležitost vyjádřit svůj postoj.
  3. Dodavatel je povinen uzavřít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za výrobek a pojištění stažení výrobku z trhu v příslušném rozsahu a krytí jako je obvyklé pro tento průmysl a po dobu trvání Smlouvy, včetně záruční doby a promlčecí lhůty. Dodavatel je povinen Odběrateli na jeho žádost poskytnout důkaz o takovém pojištění.
 13. Způsob výroby
  1. Modely, výkresy, vzorky, razidla, nářadí, šablony a / nebo jiné technické pomůcky a dokumenty, které jsou poskytovány Dodavateli, nebo jsou vyráběny Dodavatelem v souladu se specifikací Odběratele nesmí být prodávány, zastavěny či jinak poskytnuty třetím stranám, nebo jinak použity pro třetí strany, pokud Odběratel nedá svůj předchozí písemný souhlas. Totéž platí pro jakékoli Zboží vyrobené s pomocí těchto prostředků. Takové předměty mohou být dodávány pouze Odběrateli, ledaže Odběratel písemně potvrdí, že souhlasí s jiným využitím. Výkresy a modely zůstávají nezcizitelným, hmotným, případně i nehmotným vlastnictvím Odběratele a musí být vráceny Odběrateli po splnění Smlouvy, aniž by o to musel Odběratel Dodavatele žádat. Dodavatel nese odpovědnost za jakékoli porušení výše uvedeného.
 14. Mlčenlivost, ochrana know-how
  1. Všechny obchodní nebo technické informace a údaje jakéhokoli druhu, ke kterým dává Odběratel Dodavateli přístup, včetně informací, které lze vyvodit z předmětů, listin nebo údajů, které poskytnuty Dodavateli, a včetně jakýchkoli dalších znalostí a zkušeností (společně dále jen "Informace") musí být Dodavatelem chráněny jako důvěrné ve vztahu ke třetím stranám, a to až do okamžiku, než budou tyto veřejně přístupné, a ve vlastním podniku Dodavatele mohou být Informace poskytovány pouze takovým osobám, které jsou zapojeny při plnění Smlouvy, a které musí být rovněž písemně zavázány k zachování důvěrnosti o Informacích. Tato povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené, Informace zůstávají v exkluzivním vlastnictví Odběratele.
  2. Informace nesmějí být kopírovány nebo používány komerčně bez předchozího písemného souhlasu Odběratele, s výjimkou dodávky Zboží Odběrateli nebo poskytování Služeb pro Odběratele.
  3. Odběratel si vyhrazuje veškerá práva k Informacím a právům (včetně autorských práv a práv k průmyslovému vlastnictví jako jsou patenty, užitné vzory, ochranné známky atd.). Pokud tyto byly Odběrateli poskytnuté třetí stranou, výše uvedená výhrada práv a povinnosti zachovávat mlčenlivost se použijí rovněž ve prospěch této třetí strany.
  4. Zboží vyrobené nebo Služby poskytnuté v souladu s dokumenty zpracovanými Odběratelem nebo na základě Odběratelových pokynů a specifikací, nesmějí být použity Dodavatelem ani dále nabízeny nebo předávány třetím stranám, ledaže takové informace byly všeobecně známé.
 15. Ochrana hospodářské soutěže
  1. Odběratel uplatňuje tzv. "politiku nulové tolerance", pokud jde o korupci a další porušení zákona.
  2. Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku, že při plnění svých povinností:
   • bude jednat v souladu se všemi platnými právními předpisy a nařízeními, zejména s právními předpisy přijatými za účelem boje proti korupci, proti praní špinavých peněz, antimonopolními předpisy, a ustanoveními právních předpisů proti nekalé soutěži nebo narušení hospodářské soutěže. Totéž platí pro zaměstnance Dodavatele a jeho pomocníků;
   • nebude provádět žádné platby peněžních částek nebo poskytovat další zvýhodnění, která zahrnují finanční výhody pro příjemce nebo držitele veřejné funkce;
   • musí jednat v souladu s etickým kodexem Odběratele pro obchodní partnery (který poskytne Odběratel na vyžádání).
  3. Dodavatel musí věnovat náležitou péči při výběru jakékoliv třetí strany a zaváže ji k dodržování veškerých právních předpisů a nařízení, které se vztahují k plnění dle Smlouvy, zejména proti korupci, praní špinavých peněz a antimonopolnímu jednání, a k dodržování zákonů proti nekalé soutěži nebo narušení hospodářské soutěže.
 16. Ukončení Smlouvy
  1. Každá strana má právo z podstatného důvodu odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností. Podstatným důvodem pro odstoupení do Smlouvy se rozumí zejména:
   • pokud se jedna ze stran dopustí závažného porušení Smlouvy (včetně povinností uvedených v čl. 15.2 a 15.3), a to navzdory patřičnému písemnému upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty k nápravě; nebo
   • existence důvodného podezření (např. kvůli zprávám v médiích), že druhou stranou byly spáchány činy korupce nebo jiných trestných činů; strana ukončující Smlouvu poskytne druhé straně příležitost zaujmout stanovisko k takovému obvinění; nebo
   • (i) soud rozhodne o úpadku nebo podobném stavu Dodavatele; nebo (ii) Dodavatel podá insolvenční návrh (nebo obdobný návrh podle jiného než českého právního řádu) na svou osobu; (iii) insolvenční návrh (nebo obdobný návrh podle jiného než českého právního řádu) na dotčenou osobu bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu českého zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů ("Insolvenční zákon") nebo srovnatelných zahraničních předpisů; (iv) bude jmenován insolvenční správce (nebo obdobný správce podle jiného než českého právního řádu) Dodavatele; nebo (v) bude přijato usnesení o likvidaci Zhotovitele povinné nebo dobrovolné; (vi) se Dodavatel dostane do úpadku ve smyslu Insolvenčního nebo obdobného zákona; nebo (vii) nastane jiná obdobná situace (např. Dodavatel si je vědom rizika vzniku skutečností uvedených pod body (i) až (vi) výše a Dodavatel to Odběrateli zatají; nebo
   • Dodavatel vstoupí do likvidace.
  2. Je-li Smlouva uzavřena na opakující se plnění (tzn. více než jednu Objednávku), pak je Odběratel i Dodavatel oprávněn Smlouvu jednostranně písemně vypovědět bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. V případě opakujícího se plnění ovšem Odběratel není zavázán k výhradní spolupráci s Dodavatelem, ani k odběru jakéhokoli minimálního objemu (množství).
  3. Odstoupení a výpověď musí mít písemnou formu.
  4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu jakékoli újmy Odběratele, včetně újmy nemajetkové.
 17. Ochrana duševního vlastnictví
  1. Dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že Zboží nebo Služby jím dodané neporušují práva třetích stran k duševnímu vlastnictví v Evropské unii nebo v jakýkoliv jiné zemi, v níž Zboží vyrábí nebo nechává vyrábět, nebo v zemi, do níž má být Zboží dodáno nebo v ní poskytnuty Služby, nebo v zemi, ve které má být Zboží použito.
  2. Pokud třetí strana uplatní porušení svého práva k duševnímu vlastnictví vůči Odběrateli, je Dodavatel povinen zajistit, že Odběratel bude osvobozen z těchto nároků, ledaže důvodem porušení prvá třetích osob k duševnímu vlastnictví spočívá mimo oblast kontroly a působení Dodavatele. Odběratel nemá právo bez souhlasu Dodavatele uzavírat dohody s příslušnou třetí stranou, která vyžaduje součinnost ze strany Dodavatele.
  3. Povinnost Dodavatele odškodnit Odběratele se vztahuje na všechny výdaje, které Odběrateli nutně vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s uplatněním nároku třetí strany vůči Odběrateli, a také zejména náklady na právní obranu či na znalecké posudky), které Odběrateli vznikly v souvislosti s tímto nárokem třetí osoby a s jeho odvracením.
  4. Dodavatel pro případ, že v rámci Smlouvy vznikne jakýkoliv předmět práv duševního vlastnictví nebo má být Odběratelem užíván předmět práv duševního vlastnictví, je Dodavatel povinen poskytnout nebo opatřit Odběrateli oprávnění k výkonu práva užít práva k duševnímu vlastnictví (zejm. know-how) v původní i změněné podobě v souladu s § 2358 Občanského zákoníku (dále jen "Licence"). Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv územně pro celý svět a pro jakýkoliv způsob užití v neomezeném množstevním rozsahu. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně. Odběratel je oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci a/nebo Licenci poustoupit jakékoliv třetí osobě bez omezení.
 18. Zadržovací právo
  Dodavatel nemá právo zadržet Zboží či poskytování Služeb, pokud se na takovém právu Dodavatele strany písemně nedohodly ve Smlouvě.
 19. Místo plnění, příslušnost soudu
  1. Místem plnění všech práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy je sídlo Odběratele.
  2. Příslušným soudem k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Odběratele. Odběratel má však právo podat žalobu vůči Dodavateli i u jiného soudu, který by byl příslušný dle právních předpisů platných v místě příslušného soudu. Výše uvedené se nedotýká výhradní soudní příslušnosti stanovené právními předpisy.
 20. Rozhodné právo
  Tyto podmínky se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého včetně Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
 21. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky nahrazují veškeré předchozí verze a Odběratel je oprávněn je kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při změně právních norem nebo při změnách své obchodní činnosti. Aktuální i dříve účinné Podmínky Odběratel umístí na stránkách www.formthermit.cz v části "Ke stažení". Odběratel bude Dodavatele informovat o změně Podmínek písemně.
  2. Dodavatel vyjadřuje souhlas s novými Podmínkami buď písemně, přičemž postačuje potvrzení faxem nebo elektronickou poštou, nebo akceptací Smlouvy, nebo potvrzením Objednávky, anebo doručením Nabídky.
  3. Strany v souladu s jeho § 1801 Občanského zákoníku výslovně vylučují jeho ustanovení § 1799 a § 1800.
  4. Pro případ uzavírání Smlouvy a jejích změn se vylučuje aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že konkrétní smlouva je uzavřena i v případě, že mezi Stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu.
  5. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
  6. Tyto Podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2017.
 • Poznámka
  V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Odběratel upozorňuje na skutečnost, že používá zařízení na zpracování dat a že také ukládá data přijatá v průběhu obchodního vztahu s Dodavatelem; nicméně, tyto údaje jsou používány výhradně ve spojení se Smlouvou a nejsou zveřejněny třetím stranám.

PRODEJNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI FORM – THERMIT, SPOL. S R.O.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") se vztahují na veškeré dodání zboží (dále jen "Zboží") nebo na služby nabízené a poskytované (dále jen "Služby") společností Form – Thermit, spol. s r.o., se sídlem Brno, Gromešova 6a, PSČ 62100, IČO: 49966758, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13210 (dále jen "Dodavatel") kupujícím, kteří jsou podnikateli ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") nebo veřejnoprávními korporacemi (dále jen "Odběratel").
  2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé rámcové smlouvy a/nebo smlouvy, jejichž předmětem plnění budou dodávky Zboží nebo poskytování Služeb Dodavatelem, pokud se strany v takové smlouvě výslovně nedohodnou jinak (dále společně jako "Smlouva"). Tyto Podmínky se mj. vztahují také na veškeré objednávky učiněné Odběratelem a akceptované Dodavatelem (dále jen "Objednávka"), resp. smlouvy vzniklé na jejich základě a na veškeré vztahy z nich vzniklé.
 2. Informace a vlastnosti týkající se Zboží a Služeb
  1. Informace a vlastnosti týkající se Zboží či Služeb jsou poskytovány Dodavatelem na základě dosavadních zkušeností. Jakékoliv informace o Zboží či Službách, např. výkresy, vzorky, kresby, obsah a plnění, jakož i další informace v nabídkách a prospektech Dodavatele se uvádí ve střední jakosti, není-li ujednáno jinak.
  2. Odkazy na právní předpisy, technické normy a technické informace, popisy a výkresy, informace o dodání Zboží či Služeb v nabídkách a prospektech Dodavatele či jiných reklamních materiálech jsou závazné, pouze pokud jsou tyto vlastnosti za závazné označeny, jinak se jedná jen o obecný popis Zboží či Služeb.
  3. Dodavatel poskytuje záruku za uvedené vlastnosti, pouze pokud jsou takové vlastnosti označené jako zaručené vlastnosti Zboží či Služeb.
  4. Dodavatel si vyhrazuje dodat Zboží či výsledek Služby v pozměněném konstrukčním, případně dílenském provedením proti provedení objednanému, pokud takové změny nemají funkční vliv na účel použití Zboží či výsledku Služby.
  5. Dodavateli náleží veškerá práva k výkresům, kresbám, údajům o hmotnosti a rozměrech, způsobu provádění Zboží či Služeb, vlastnostech, odhadům nákladů a dalším dokumentům obsahujícím informace o Zboží a Službách. Odběratel se zavazuje nezpřístupnit takové dokumenty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.
 3. Vzorky
  1. Vlastnosti vzorků Zboží či Služeb jsou závazné, pouze pokud je tak ujednáno ve Smlouvě.
 4. Uzavření Smlouvy, Akceptace
  1. Nabídkou se rozumí komunikace Dodavatele směrem k Odběrateli či potenciálnímu Odběrateli ohledně možnosti uzavřít v budoucnu Smlouvu (dále jen "Nabídka"). Nabídka nezavazuje Dodavatele k žádnému plnění. Nabídka je nezávazná a představuje pouze výzvu Dodavatele vůči Odběrateli, aby v případě jeho zájmu předložil svoji Objednávku.
  2. Pro Dodavatele je závazná pouze Objednávka učiněná v písemné formě, prostřednictvím faxu nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Pro Objednávku je možné použít vzorovou objednávku Dodavatele uveřejněnou na webových stránkách www.formthermit.cz. V Objednávce je Odběratel povinen uvést specifikaci Zboží a/ nebo Služby (číslo, název, množství), číslo Objednávky, specifikaci Odběratele, požadovaný termín dodání, způsob dopravy.
  3. Smlouva mezi Odběratelem a Dodavatelem vniká akceptací Objednávky Dodavatelem v písemné formě (dále jen "Akceptace"). Písemná forma je zachována i tehdy, jestliže k uzavření Smlouvy, tj. Akceptaci (event. dodatků) dojde prostřednictvím faxu nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Dodavatel má právo přijmout Objednávku s dodatkem, výhradou nebo odchylkou. V takovém případě má obsah Akceptace přednost před ustanoveními Objednávky. V případě, že po doručení Objednávky následuje ihned odeslání Zboží či poskytnutí Služby, je projev vůle akceptace Objednávky nahrazen vystavením daňového dokladu – faktury (dále jen "Faktura"). Mlčení, nečinnost (např. nevznesení protestu) nebo opomenutí sami o sobě nevyvolávají právní následky, a nelze je vykládat jako vzdání se práva, prominutí dluhu, souhlas nebo Akceptaci, ledaže z obsahu již uzavřené Smlouvy vyplývá něco jiného.
  4. Podpisem každé Smlouvy uzavřené s Dodavatelem nebo zasláním Objednávky, Odběratel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s těmito Podmínkami, že akceptuje veškeré podmínky těchto Podmínek, a to neodvolatelně a bez výhrad, není-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného. Odchylné obchodní podmínky Odběratele nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani zasláním Nabídky nebo odesláním Akceptace, ledaže se na závaznosti obchodních podmínek Odběratele smluvní strany ve Smlouvě písemně dohodnou.
  5. V případě, že je předmět plnění definován jen typově, náleží volba použití vhodného materiálu Dodavateli.
  6. V případě doručení Objednávky je Dodavatel oprávněn ihned zajišťovat materiál pro dané plnění Smlouvy a zahájit výrobu objednaného Zboží nebo poskytování Služeb. Odběratel není oprávněn doplňovat, odvolat, ani měnit Objednávku po jejím doručení Dodavateli, ledaže k tomu Dodavatel poskytne svůj výslovný souhlas.
  7. Odběratel je povinen informovat Dodavatele písemně o speciálních požadavcích na Zboží či Služby, a to nejpozději ke dni uzavření Smlouvy.
  8. Při prodlení Odběratele s převzetím Zboží nebo Služby nebo prodlení Dodavatele s dodáním Zboží nebo Služby z důvodu na straně Odběratele, nebo pokud Odběratel opomene poskytnout Dodavateli podklady k přepravě Zboží nebo Služby do konce dodací lhůty, nebo pokud Odběratel poruší smluvní povinnosti, je Dodavatel oprávněn po uplynutí dodatečné doby v délce sedm (7) dní aniž by Odběratel odstranil překážky dle své volby požadovat okamžité zaplacení ceny, odstoupit od Smlouvy, nebo odmítnout plnění a žádat náhradu škody (včetně ušlého zisku). Dodavatel oznámí Odběrateli počátek běhu dodatečné lhůty písemně, avšak bez nutnosti přímého odkazu na tento článek. V případě, že Dodavateli vzniknou dodatečné náklady, má Dodavatel nárok na finanční kompenzaci těchto nákladů ve výši 10 % ceny bez DPH nebo ve výši skutečných nákladů, podle toho, která částka je vyšší. Tím není dotčeno právo Odběratele prokázat, že Dodavateli nevznikly dodatečné náklady nebo náklady v nižší výši.
  9. Jestliže je prodlení s dodáním Zboží nebo poskytnutí Služby způsobeno na žádost Odběratele nebo na základě skutečností, za jejichž vznik odpovídá Odběratel, je Dodavatel po uplynutí lhůty k převzetí Zboží nebo Služby oprávněn uskladnit Zboží či výsledek Služby na dobu písemně oznámenou Odběrateli a požadovat zaplacení nákladů v paušální výši 0,5 % z ceny bez DPH měsíčně nebo reálnou výši takových nákladů, které vznikly, pokud toho, která částka je vyšší. Tím nejsou dotčena další práva Dodavatele. Odběratel je oprávněn prokázat, že výše nákladů byla nižší. Po uplynutí stanovené doby k uskladnění Zboží či výsledku Služby je Dodavatel oprávněn libovolně naložit se Zbožím nebo výsledky Služeb.
  10. Jestliže je Dodavatel v prodlení s převzetím Zboží či Služby, prodlužuje se o dobu takového prodlení termín Dodavatele k dodání Zboží nebo poskytnutí Služby s připočtením přiměřené doby pro přípravu dodání.
 5. Dodání, dodací lhůty, prodlení
  1. Závazné dodací termíny a dodací lhůty musí být odsouhlaseny písemně. Dodavatel učiní vše nezbytné k dodržení i těch dodacích termínů a dodacích lhůt, které nejsou sjednány jako závazné.
  2. Dodací lhůta počíná běžet Odběratelovým přijetím Akceptace, nikoliv však před tím, než jsou vyjasněny veškeré detaily plnění a ze strany Odběratele jsou splněny veškeré další požadavky. To platí i při ujednání termínů plnění. Pokud Odběratel požádá o změnu plnění Smlouvy po doručení Objednávky Dodavateli a Dodavatel změnu akceptuje, počne akceptací takové změny Smlouvy ze strany Dodavatele běžet nová dodací lhůta.
  3. Dodavatel splní svou povinnost dodáním Zboží nebo poskytnutím Služby. Dodání Zboží nebo poskytnutí Služby je nutné zajistit před uplynutím dodací lhůty. Dodáním se rozumí okamžik, kdy je oznámeno Odběrateli, že Zboží či výsledek Služby jsou připraveny k převzetí, jinak den, kdy bylo Zboží či výsledek Služby předány prvnímu dopravci (okamžikem tohoto předání Zboží či výsledku Služby prvnímu dopravci k přepravě pro Odběratele dochází k převzetí plnění Odběratelem) či Služba poskytnuta ve sjednaném místě. Dodavatel je oprávněn k dílčímu plnění. Odběratel má právo odmítnout další plnění, pouze pokud Dodavatel nedodá včas podstatnou část Zboží či Služeb, není-li ujednáno jinak.
  4. Odběratel je povinen dodržovat obvyklou dobu pro expedici Zboží (pondělí až čtvrtek, 7 – 14 hod, pátek 7 – 13 hod).
  5. V případě prodlení s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb je Odběratel oprávněn uplatnit veškerá práva, zejména právo žádat náhradu škody (včetně ušlého zisku) namísto řádného dodání nebo odstoupit od Smlouvy, a to i částečně ve vztahu k nedodanému plnění.
  6. V případě prodlení Dodavatele s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služby je Odběratel povinen poskytnout Dodavateli přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud Dodavatel nedodá Zboží nebo neposkytne Službu ani po uplynutí této dodatečné lhůty, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odběratel je oprávněn žádat po Dodavateli náhradu škody za nesplnění Smlouvy jen do výše předvídatelné škody, a to pouze tehdy, pokud Dodavatel nedodal Zboží či Služby úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti. Odpovědnost Dodavatele za škodu dle tohoto článku je omezena do výše 50 % vzniklé škody.
  7. Pokud bude Dodavatel v prodlení s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb, je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nedodaného Zboží nebo neposkytnuté Služby bez DPH za každý den prodlení, a to až do celkové výše 2 % hodnoty nedodaného Zboží nebo neposkytnuté Služby bez DPH.
  8. Dodavatel je oprávněn pozdržet dodání Zboží či poskytování Služby a není tak v prodlení po dobu, během níž je v prodlení se splněním povinností vůči Dodavateli Odběratel. To se týká také jiných povinností Odběratele dle jiných Smluv.
  9. Dodavatel není povinen odeslat Zboží či výsledek Služby, dokud Odběratel nezajistí dopravu pro Zboží či výsledek Služby. Dodavatel je však oprávněn zajistit dopravu Zboží či výsledek Služby pouze v případě, že je tak uvedeno v Akceptaci nebo ve Smlouvě. I v takovém případě je Zboží či výsledek Služby dopravován na riziko Odběratele.
 6. Vlastní doprava, vyšší moc a jiné překážky
  1. V případě, že Dodavatel neobdrží včas subdodávku nebo služby od svých subdodavatelů z důvodů, za něž není Dodavatel odpovědný, nebo taková dodávka a služby jsou vadné, nebo v případě výskytu vyšší moci, je Dodavatel bezodkladně povinen Odběratele písemně informovat o této vzniklé překážce. V takovém případě je Dodavatel oprávněn odložit dodání Zboží či poskytnutí Služeb po dobu trvání překážky nebo odstoupit od Smlouvy zcela či zčásti, která ještě nebyla splněna, pokud byl vznik takové překážky oznámen Odběrateli, a pokud Dodavatel nepřevzal riziko za nesplnění v důsledku takové překážky. Za vyšší moc se považují stávky, výluky, občanské nepokoje, úřední opatření, výpadky energií, nedostatek surovin, nezaviněné překážky při přepravě, překážky ve výrobě nebo jiné překážky v podniku Dodavatele, např. oheň, voda, poškození strojů, a jiné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky mimo kontrolu Dodavatele nebo, které nebyly způsobeny jeho nedbalostí.
  2. V případě, že je sjednán pevný termín dodání nebo dodací lhůta Zboží či Služby, a tento dodací termín nebo dodací lhůta musí být prodlouženy z důvodu výskytu překážky specifikované v čl. 6.1, je Odběratel po uplynutí přiměřeně dodatečné lhůty oprávněn odstoupit od té části Smlouvy, která ještě nebyla splněna, pokud Odběratel nemůže objektivně očekávat brzké splnění Smlouvy. Odběrateli však nepřísluší další práva (např. nárok na náhradu škody).
 7. Dodací podmínky
  1. Pokud není sjednáno ve Smlouvě jinak, platí dodací podmínka EXW INCOTERMS® bez pojištění Zboží či Služby na riziko a náklady Odběratele.
  2. Dodavatel má právo volby dopravního prostředku i trasy. Dodavatel bude však brát v úvahu přání Odběratele, pokud jde o trasu a typ dopravy, jestliže má zajistit dopravu Zboží či výsledku Služby. Dodatečné náklady, i v důsledku ujednání, že doprava je zahrnuta v ceně, nese Odběratel. V případě, že doručení Zboží či poskytnutí Služby je opožděno v důsledku jednání Odběratele nebo na Odběratelovu žádost, je Dodavatel oprávněn uskladnit Zboží nebo výsledek Služby na náklady a riziko Odběratele. V takovém případě se oznámení Dodavatele o připravenosti Zboží či výsledku Služby k expedici považuje za okamžik dodání Zboží či poskytnutí Služby.
  3. Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele okamžikem předání Zboží nebo výsledku Služby Odběrateli, prvnímu přepravci nebo nákladnímu dopravci, nebo jiné osobě pověřené dopravou, nejpozději však okamžikem, kdy Zboží nebo výsledek Služby opustí závod, pobočku nebo sklad Dodavatele.
  4. V případě prodlení s dodáním Zboží či Služby z důvodu uplatnění zadržovacího práva Dodavatele v důsledku prodlení Odběratele s úhradou ceny, a to i částečně, nebo z jiného důvodu, za nějž je odpovědný Odběratel, přechází na Odběratele nebezpečí škody na věci okamžikem, kdy je Odběrateli oznámena připravenost Zboží či výsledku Služby k expedici.
 8. Oznámení vady, záruka, porušení povinností
  1. Odběratel je povinen prohlédnout Zboží či výsledek Služby neprodleně při jejich převzetí, zejména provést kontrolu z hlediska druhu, množství a úplnosti dodávky.
  2. Odběratel musí Dodavateli oznámit zjevné vady nejpozději do dvanácti (12) dnů po převzetí Zboží či Služby. Písemné oznámení vad musí obsahovat podrobný popis vady a jak se vada projevuje. Oznámení vady, které bylo doručeno po uplynutí sjednané lhůty, nebo které nesplňuje požadavky na jeho obsah, nevyvolává právní následky či povinnost Dodavatele odstranit vady plnění. V případě, že Zboží či Služby jsou doručovány dopravcem zajištěným Dodavatelem, musí Odběratel o vadách plnění informovat i tohoto dopravce, který zaznamená zjištěné vady do dodacího listu. Tím není dotčena povinnost oznámit vady dle věty první a druhé tohoto článku.
  3. Skryté vady musí Odběratel Dodavateli neprodleně písemně oznámit poté, co byly zjištěny, avšak nejpozději do uplynutí záruční doby. Písemné oznámení vad musí i v tomto případě obsahovat podrobný popis vady a jak se projevuje. Oznámení vady, které bylo doručeno po uplynutí sjednané doby, nebo které nesplňuje požadavky na jeho obsah, nevyvolává právní následky či povinnost Dodavatele odstranit vady plnění.
  4. Při manipulaci, zpracování, kombinování nebo mísení Zboží či výsledku Služby s jiným zbožím, bude Zboží či výsledek Služby považován za schválený bez výhrad ze strany Odběratele. To platí i v případě, že Zboží či výsledek Služby bude přeposláno z místa určení.
  5. Vadné zboží musí být ponecháno v původním obalu, aby Dodavatel mohl náležitě zkontrolovat oprávněnost reklamace, ledaže se Dodavatel takového nároku výslovně vzdá písemným prohlášením (forma je zachována i při zaslán faxem nebo prostřednictvím elektronické komunikace) a Odběratel zajistí, že vadné Zboží či výsledek Služby bude uchováno odděleně od dalšího zboží či věcí Odběratele.
  6. Odběratel musí písemně oznámit jakéhokoli jiné porušení Smlouvy a stanovit Dodavateli přiměřenou lhůtu, ne kratší než třicet (30) dní pro nápravu předtím, než uplatní jakákoliv další práva.
  7. Je-li vada plnění prokázána, bude napravena dle volby Dodavatele opravou nebo výměnou na náklady Dodavatele. Pokud nebude vada plnění odstraněna ani po druhé opravě nebo výměně Zboží či výsledku Služby, má Odběratel právo žádat slevu z ceny nebo od Smlouvy odstoupit. Náklady na odstranění vady plnění, které byly způsobeny Odběratelem, nebo náklady na prověření reklamace Odběratele, která se prokázala být neoprávněná či nedůvodná, nese Odběratel.
  8. V případě uplatnění práv z vadného plnění Odběratelem, nemá Odběratel právo na zadržení části ceny Zboží či Služeb.
  9. Za vady Zboží nelze považovat opotřebení Zboží v důsledku jeho užívání. Dodavatel není odpovědný za vady, jestliže jsou tyto vady způsobeny použitím věcí, které mu byly předány Odběratelem za účelem jejich použití, v případě, že Dodavatel i přes potřebnou péči nemohl rozpoznat nevhodnost těchto věcí, nebo v případě, že Dodavatel upozornil na tuto skutečnost Odběratele a Odběratel trval na jejich dalším používání.
  10. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti Odběratele převzít plnění a zaplatit cenu.
  11. Odpovědnost Dodavatele za vady plnění nevzniká, zejména jestliže byly tyto vady způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími událostmi, které nebylo možné odvrátit, nebo v důsledku neodborného zacházení či zacházení s předmětem plnění v rozporu s návodem k použití, montáži a údržbě, či jiné dokumentace předané Odběrateli se Zbožím nebo výsledkem Služby, či jinak v důsledku jednání Odběratele v rozporu s obvyklou péčí.
  12. Odběrateli nepřísluší nárok na úhradu nákladů spojených s uplatněním práv z vadného plnění, které vznikly v důsledku jednání Odběratele, např. z důvodu přemístění Zboží či výsledku Služby na jiné místo než na místo určení.
 9. Cena a platební podmínky
  1. Ceny Zboží a Služeb nezahrnují náklady na obaly, dopravu, dodání nebo skladování, cla, poplatky či daně (včetně daně z přidané hodnoty), které hradí Odběratel.
  2. Cena bude uhrazena na základě Faktury, případně zálohových či dílčích Faktur.
  3. Služby, které budou poskytnuty Dodavatelem a nejsou součástí Nabídky, budou účtovány, pokud není dohodnuto jinak, na základě platných ceníků Dodavatele.
  4. Dodavatel je oprávněn jednostranně a přiměřeně navýšit cenu v případě nepředpokládaného zvýšení pořizovacích nákladů na materiál, výrobních nákladů, daní, mzdových nákladů, jakož i nákladů na energii a nákladů na ochranu životního prostředí, jestliže od doby uzavření Smlouvy po okamžik doručení uplynuly více než dva (2) měsíce. Zvýšení pro výše uvedené účely bude vyloučeno v případě, že zvýšení výše uvedených nákladů bude vyrovnáno snížením jiných výše uvedených nákladů.
  5. V případě, že Dodavatel výjimečně ponese náklady na dopravu, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli dodatečné náklady, které vyplynou že zvýšení přepravních sazeb poté, co byla uzavřena Smlouva.
  6. Faktury Dodavatele jsou splatné do čtrnácti (14) dnů od data vystavení Faktury. Dodavatel je oprávněn požadovat zálohu na cenu před dodáním Zboží či Služby. Případné slevy se počítají z čisté ceny bez DPH a jiných nákladů a lze ji uplatnit jen v případě, že jsou splněny veškeré smluvní povinnosti Odběratele, a je to ujednáno ve Smlouvě. Nárok na slevu není vymahatelný.
  7. V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Navíc, pokud je Odběratel v prodlení s úhradou ceny, je Dodavatel oprávněn pozastavit veškeré další dodávky Zboží či poskytování Služeb, a to i dodávky Zboží či poskytování Služeb vyplývající z jiných smluvních vztahů mezi Odběratelem a Dodavatelem, dokud Odběratel nesplní veškeré platební povinnosti včetně úhrady smluvní pokuty a úroku z prodlení. Dodavatel má právo na zadržení Zboží či přerušení poskytování Služeb i v případě, že je Odběratel v prodlení s úhradou ceny na základě jiné Smlouvy s Dodavatelem.
  8. Cena je uhrazena dnem, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Dodavatele.
  9. Pokud je Odběratel v prodlení s úhradou ceny, nebo vyjdou najevo informace o tom, že lze důvodně pochybovat o solventnosti Odběratele, a to i v případě, že taková skutečnosti již existovala v době uzavření Smlouvy, ale nebyla veřejně známá nebo ji Odběratel Dodavateli zatajil, je Dodavatel oprávněn, bez ohledu na další práva, vypovědět další spolupráci na dalším plnění dle Smlouvy nebo požadovat zálohu ceny na jakékoliv další plnění dle doručené Objednávky či Smlouvy, které ještě nebyly splněny.
  10. Dodavatel může na základě vlastního uvážení stanovit Odběrateli pro dodávání Zboží či Služeb kreditní limit. Kreditní limit určuje maximální výši vystavených neuhrazených Faktur Odběratele, ve které může Odběratel objednat a odebrat Zboží či Služby na Fakturu. Při překročení kreditního limitu je Dodavatel oprávněn pozastavit dodávku Zboží i Služeb Odběrateli a není tedy v prodlení s dodáním až do doby snížení výše pohledávek Dodavatele za Odběratelem pod hodnotu kreditního limitu, a pokud tak Dodavatel neučiní je Odběratel povinen Zboží či Služby uhradit hotově při dodání proti faktuře nebo na základě vystavené zálohové Faktury bezhotovostním převodem ještě před dodáním Zboží či Služby (záloha v plné výši hodnoty zboží, včetně budoucí DPH). Do kreditního limitu se počítají všechny neuhrazené Faktury vystavené Dodavatelem na Odběratele (Faktury do splatnosti i Faktury po splatnosti). Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout Odběrateli dodávku Zboží či Služby, i když jeho kreditní limit nebyl ještě překročen, má-li Odběratel neuhrazené Faktury po lhůtě splatnosti v libovolné finanční výši. Na poskytnutí kreditního limitu není právní nárok.
  11. V případě, že Dodavatel vyhoví žádosti Odběratele o odložení data splatnosti, má Dodavatel opět nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a úrok z prodlení v případě, že Odběratel nezaplatí cenu nebo její část ani v takto prodlouženém termínu splatnosti. Tím není dotčen nárok Dodavatele na smluvní pokutu a úrok z prodlení za období od prodlení Odběratele s úhradou ceny nebo její části v původním termínu plnění do okamžiku doručení žádosti Odběratele o prodloužení termínu splatnosti.
  12. Odběratel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Dodavatelem.
 10. Insolvence, pozastavení plateb
  1. V případě, že (i) soud rozhodne o úpadku nebo podobném stavu Odběratele; nebo (ii) Odběratel podá insolvenční návrh (nebo obdobný návrh podle jiného než českého právního řádu) na svou osobu; (iii) insolvenční návrh (nebo obdobný návrh podle jiného než českého právního řádu) na dotčenou osobu bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu českého zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů ("Insolvenční zákon") nebo srovnatelných zahraničních předpisů; (iv) bude jmenován insolvenční správce (nebo obdobný správce podle jiného než českého právního řádu) Odběratele; nebo (v) bude přijato usnesení o likvidaci Zhotovitele povinné nebo dobrovolné; (vi) se Odběratel dostane do úpadku ve smyslu Insolvenčního nebo obdobného zákona; nebo (vii) budou pozastaveny jakékoliv platby Odběratele z důvodu zahájení insolvenčního řízení, (viii) nastane jiná obdobná situace (např. Odběratel si je vědom rizika vzniku skutečností uvedených pod body (i) až (vii) výše a Odběratel to Dodavateli zatají, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo bez ohledu na předchozí ujednání ve Smlouvě dodat Zboží či poskytnout Služby až po plné úhradě ceny a souvisejících nákladů. Pokud bylo Zboží již dodáno nebo Služby poskytnuty, stává se v případech uvedených v první větě tohoto článku cena ihned splatnou. Dodavatel má také nárok na zadržení Zboží či přerušení poskytování Služeb ve výše uvedených případech, a to až do zaplacení ceny v plné výši.
  2. V případě, že Odběratel přestane hradit cenu, nebo nastane skutečnost uvedená v čl. 10.1, je Odběratel povinen přestat prodávat, zpracovávat, kombinovat nebo míchat Zboží či výsledek Služby. V takovém případě musí Odběratel ihned uložit a označit Zboží či výsledek Služby, které podléhá výhradě vlastnictví odděleně od ostatních věcí, a část ceny, která odpovídá dodanému Zboží či výsledku Služby musí být uložena odděleně od ostatních finančních prostředků Odběratele.
 11. Výhrada vlastnictví
  1. Vlastnické právo ke Zboží či výsledku Služby přejde na Odběratele ke dni předání Zboží či výsledku Služby, za podmínky, že do té doby bude uhrazena celá cena, jinak úhradou celé ceny.
  2. Odběratel musí pojistit Zboží či výsledek Služby, které podléhají výhradě vlastnictví odpovídajícím způsobem, zejména proti požáru a krádeži. Nároky z pojištění vyplývající z případu poškození vztahující se na Zboží či výsledek Služby musí být vinkulovány ve prospěch Dodavatele v hodnotě Zboží či výsledku Služby.
  3. Odběratel je oprávněn dále prodat nebo zpracovávat dodané Zboží či výsledek Služby v rámci běžné obchodní činnosti. Odběrateli však není dovoleno jiné nakládání se Zbožím či výsledkem Služby, zejména je zastavit nebo zřídit jiné právo, které by jakkoli omezovalo nebo vylučovalo vlastnické právo Dodavatele. V případě, že Zboží či výsledek Služby nejsou po jejich dalším prodeji bezprostředně uhrazeny třetí stranou jako kupujícím, může Odběratel dané Zboží či výsledek Služby prodávat jen s výhradou vlastnictví. Oprávnění Odběratele k prodeji Zboží či výsledku Služby, neplatí a priori v případě, že Odběratel pozastaví platby ceny. To platí i v případě, že se některá z okolností uvedených ve výše se vyskytuje u mateřské společnosti.
  4. Odběratel je povinen postoupit Dodavateli všechny pohledávky, včetně cenných papírů a doplňkových práv vyplývajících pro něj vůči třetím osobám nebo koncovému uživateli Zboží či výsledku Služby. Odběratel nesmí uzavřít jakoukoliv dohodu se svými odběrateli, která by jakkoliv vylučovala, omezovala nebo narušovala práva Dodavatele na něj Odběratelem postoupená. Odběratel není též oprávněn zastavit nebo jakkoli jinak zatížit případné pohledávky na úhrady kupní ceny vůči třetím stranám, pokud je Dodavatele vlastníkem nebo spoluvlastníkem Zboží či výsledku Služeb dle tohoto článku. Je-li Zboží či výsledek Služby prodáváno s dalšími věcmi nebo službami Odběratele, platí, že je na Dodavatele postoupena pohledávka Odběratele na zaplacení celé této dodávky, ledaže z daňového dokladu Odběratele lze rozlišit cenu za tyto další věci a služby Odběratele.
  5. Odběratel je oprávněn vymáhat nároky postoupené Dodavateli až do vzdání se těchto nároků Dodavatelem nebo do odvolání takového zmocnění Dodavatelem, toto odvolání je přípustné kdykoliv. Na žádost Dodavatele, je mu Odběratel povinen předávat informace a dokumenty potřebné ohledně vymáhání postoupených pohledávek. Odběratel je dále povinen informovat své dlužníky o postoupení pohledávek Dodavateli, neučiní-li tak Dodavatel.
  6. V případě porušení smluvní povinnosti Odběratelem je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V takovém případě je Dodavatel oprávněn žádat zpět veškeré Zboží či výsledek Služby. Odběratel je povinen v takovém případě ihned předat Dodavateli Zboží či výsledek Služby. Kdykoli během běžné pracovní doby může Dodavatel vstoupit do obchodních prostorů Odběratele určených ke skladování Zboží.
  7. Ocitne-li se Odběratel v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů vůči Dodavateli, je Dodavatel oprávněn požadovat vydání Zboží či výsledek Služby, na něž se vztahuje jeho vlastnické právo dle tohoto článku, aniž by toto mělo charakter odstoupení od Smlouvy.
  8. Je-li Zboží či výsledek Služby zpracované nebo nerozlučně spjato s dalšími věcmi, nabývá Dodavatel k takovým věcem spoluvlastnictví v poměru hodnoty Zboží či výsledku Služby k hodnotě této věci. Je-li Zboží či výsledek Služby spojeno s dalšími movitými věcmi do jednotné věci, která je považována za věc hlavní, musí Odběratel zajistit Dodavateli spoluvlastnictví k této věci ve stejném poměru. Odběratel je povinen kdykoli na žádost Dodavatele poskytnout informace ohledně spoluvlastnických práv Dodavatele.
 12. Omezení odpovědnosti
  1. Dodavatel neodpovídá s výjimkou případů, jak je to uvedeno v podmínkách níže, za jakoukoliv škodu způsobenou Odběrateli při plnění Smlouvy. Dodavatel zejména neodpovídá za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti nebo v důsledku deliktu. To se neuplatní v případech, kdy je vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škodu zakázáno právními předpisy.
   Dodavatel je odpovědný výhradně:
   • Za úmyslné porušení smluvní povinnosti nebo za porušení smluvní povinnosti z důvodu hrubé nedbalosti;
   • Za podstatné porušení smluvní povinnosti nebo za nemožnost plnění způsobenou úmyslným jednáním Dodavatele;
   • Za újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech;
   • Pokud Dodavatel převzal záruku za kvalitu Zboží nebo Služeb nebo jejich funkce či výkonnost;
   • Za nároky z titulu odpovědnosti za vadu výrobku dle § 2939 a násl. Občanského zákoníku.
  2. Informace nesmějí být kopírovány nebo používány komerčně bez předchozího písemného souhlasu Odběratele, s výjimkou dodávky Zboží Odběrateli nebo poskytování Služeb pro Odběratele.
  3. V jiných případech odpovídá Dodavatel za škodu uplatněnou proti němu v souvislosti s porušením smluvní povinnosti z důvodu hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání. V takovém případě Dodavatel odpovídá jen za předvídatelné škody.
  4. Odpovědnost Dodavatele za nepřímé škody (např. ušlý zisk) a související újmy je vyloučena, ledaže Dodavatel poruší podstatné smluvní povinnosti úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí takové povinnosti, která chrání právní postavení Odběratele, a které jsou předpokladem pro uzavření Smlouvy, dále ty povinnosti, které jsou podmínkou pro řádné plnění Smlouvy, a na jejichž splnění Odběratel při sjednávání Smlouvy spoléhá.
  5. Odpovědnost Dodavatele je omezena do výše pojistného krytí zaměstnanců Dodavatele, s výjimkou úmyslného jednání, způsobení újmy člověku na jeho přirozených právech, nebo jiných případů stanovených Občanským zákoníkem. Na žádost Odběratele Dodavatel poskytne Odběrateli kopii příslušné pojistné smlouvy. V případě ukončení pojištění nebo překročení maximálního krytí nahradí škodu Dodavatel, přičemž v takovém případě je jeho odpovědnost omezena do výše 500.000,- Kč s výjimkou úmyslného jednání, způsobení újmy člověku na jeho přirozených právech, nebo jiných případů stanovených Občanským zákoníkem. Jakákoliv další odpovědnost Dodavatele je vyloučena.
  6. Vyloučení a omezení odpovědnosti dle čl. 12.1 až 12.4 se týká také zaměstnanců Dodavatele, jeho zástupců, zprostředkovatelů nebo subdodavatelů.
  7. Nároky Odběratele na náhradu škody musí být vůči Dodavateli uplatněny do dvanácti (12)měsíců od vzniku škody, jinak zanikají. To se netýká případů vzniku škody úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Dodavatele.
 13. Duševní vlastnictví
  1. V případě, že třetí osoba uplatní právo z důvodu porušení jejího duševního vlastnictví dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb Dodavatelem, bude Dodavatel postupovat v záruční době následujícím způsobem:
   • Dodavatel se pokusí nejprve na své náklady zajistit užívací právo k duševnímu vlastnictví tak, že práva třetích osob k duševnímu vlastnictví nebudou dotčena nebo změnit ty části předmětu plnění, která podléhají právu třetích osob k duševnímu vlastnictví. Pokud Dodavatel nezajistí užívací právo k předmětům duševního vlastnictví, je Odběratel uplatnit své nároky vůči Dodavateli, avšak v souladu s těmito Podmínkami.
   • Odběrateli náleží však jen ty nároky vyplývající z nároků třetích osob, které bezodkladně písemně uplatní vůči Dodavateli. Odběratel není oprávněn s těmito třetími osobami uzavřít jakoukoliv dohodu o narovnání nebo uznat dluhy či práva vůči těmto třetím osobám. V případě, že Odběratel přestane užívat Zboží nebo výsledek Služeb za účelem minimalizace možné škody, je zároveň třetí osobě uplatňující nárok z porušení práv k duševnímu vlastnictví oznámit, že ukončení užívání neznamená uznání dluhů či práv třetích osob. Pokud je vůči Odběrateli podána žaloba z titulu porušení práv třetích osob k duševnímu vlastnictví z důvodu užívání Zboží nebo výsledku Služeb, je Odběratel povinen o této skutečnosti písemně informovat Dodavatele a umožnit mu, aby se stal účastníkem daného řízení. Odběratel je povinen Dodavatele informovat o jakémkoliv svém úkonu v daném řízení. Odběratel nesmí učinit žádné kroky k tomu, aby bylo narušeno nebo zhoršeno postavení Dodavatele jako účastníka daného řízení.
  2. Odběrateli nenáleží žádné nároky z titulu porušení práv třetích osob k duševnímu vlastnictví vůči Dodavateli, pokud dané porušení způsobil Odběratel. Odběrateli také nenáleží tyto nároky vůči Dodavateli, pokud je porušení práv třetích osob k duševnímu vlastnictví způsobeno na základě instrukcí Odběratele a Dodavatel to nemohl předvídat, nebo pokud Zboží či výsledek Služby byl upraven Odběratelem nebo použit s produkty nedodanými Dodavatelem.
 14. Ochrana hospodářské soutěže
  1. Dodavatel uplatňuje tzv. "politiku nulové tolerance", pokud jde o korupci a další porušení zákona.
  2. Odběratel poskytuje Dodavateli záruku, že při plnění svých povinností:
   • bude jednat v souladu se všemi platnými právními předpisy a nařízeními, zejména s právními předpisy přijatými za účelem boje proti korupci, proti praní špinavých peněz, antimonopolními předpisy, a ustanoveními právních předpisů proti nekalé soutěži nebo narušení hospodářské soutěže. Totéž platí pro zaměstnance Dodavatele a jeho pomocníků;
   • nebude provádět žádné platby peněžních částek nebo poskytovat další zvýhodnění, která zahrnují finanční výhody pro příjemce nebo držitele veřejné funkce;
   • musí jednat v souladu s etickým kodexem Dodavatele pro obchodní partnery (který poskytne Dodavatel na vyžádání).
  3. Odběratel musí věnovat náležitou péči při výběru jakékoliv třetí strany a zaváže ji k dodržování veškerých právních předpisů a nařízení, které se vztahují k plnění dle Smlouvy, zejména proti korupci, praní špinavých peněz a antimonopolnímu jednání, a k dodržování zákonů proti nekalé soutěži nebo narušení hospodářské soutěže.
 15. Místo plnění, příslušnost soudu
  1. Místem plnění všech práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy je sídlo Dodavatele.
  2. Příslušným soudem k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Dodavatele. Dodavatel má však právo podat žalobu vůči Odběrateli i u jiného soudu, který by byl příslušný dle právních předpisů platných v místě příslušného soudu. Výše uvedené se nedotýká výhradní soudní příslušnosti stanovené právními předpisy.
 16. Rozhodné právo
  Tyto podmínky se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého včetně Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
 17. Oddělitelnost
  V případě, že se kterékoli ustanovení těchto Podmínek stane neúčinným nebo nevymahatelným, nebo bude zdánlivé, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Za takovýchto okolností strany takové neúčinné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení nahradí ustanovením, které bude co možná nejblíže odpovídat ekonomickému účelu takového neúčinného, nevymahatelného nebo zdánlivého ustanovení.
 18. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky nahrazují veškeré předchozí verze a Dodavatel je oprávněn je kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při změně právních norem nebo při změnách své obchodní činnosti. Aktuální i dříve účinné Podmínky Dodavatel umístí na stránkách www.formthermit.cz v části "Ke stažení".
  2. Dodavatel bude Odběratele písemně informovat o změně Podmínek. Odběratel vyjadřuje souhlas s novými Podmínkami buď písemně, přičemž postačuje potvrzení faxem nebo elektronickou poštou, nebo přijetím Nabídky nebo zasláním Objednávky Dodavateli.
  3. V souladu s ustanovením § 630 Občanského zákoníku je tímto sjednáno prodloužení promlčecí lhůty veškerých práv vzniklých ze Smlouvy na délku pěti (5) let od okamžiku, kdy začne tato lhůta běžet, a že prodloužení promlčecí lhůty se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od Smlouvy.
  4. V případě, že potvrzení Objednávky Dodavatel obsahuje informace o dodací doložce INCOTERMS® (EXW, CFR aj.), použije se při výkladu této doložky aktuální znění podmínek INCOTERMS®, není-li v Akceptaci uvedeno jinak.
  5. Strany v souladu s jeho § 1801 Občanského zákoníku výslovně vylučují jeho ustanovení § 1799 a § 1800.
  6. Pro případ uzavírání Smlouvy a jejích změn se vylučuje aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že konkrétní smlouva je uzavřena i v případě, že mezi Stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu.
  7. Tyto Podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2017.
 • Poznámka
  V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Dodavatel upozorňuje na skutečnost, že používá zařízení na zpracování dat a že také ukládá data přijatá v průběhu obchodního vztahu s Odběratelem; nicméně, tyto údaje jsou používány výhradně ve spojení se Smlouvou a nejsou zveřejněny třetím stranám.

Kontakty

Jsme Vám k dispozici v České republice, v Evropě i po celém světě.

Zajímáte se o naše produkty nebo služby? Máte dotaz nebo si od nás chcete objednat materiál? Pošlete nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám pomůžeme.

Form-Thermit, spol. s.r.o.
A GOLDSCHMIDT COMPANY

Gromešova 6a
621 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 541 226 329
Fax: +420 541 321 515
ft@goldschmidt.com
www.formthermit.cz

Kontaktujte nás!